History Banner new GettyImages-938178018.jpg

Ymchwil Gyfredol

Roedd Ynys y Barri yn un o'r lleoedd hamdden mwyaf poblogaidd yn ne Cymru'r ugeinfed ganrif, maes chwarae cenedlaethau o deithwyr undydd y dosbarth gweithiol.

Mae llyfr Andy Croll Barry Island: The Making of a Seaside Playground yn ystyried ei gynnydd fel cyrchfan glan môr ac yn datgelu hanes sy'n llawer mwy cymhleth, hir a phwysig nag a gydnabuwyd o'r blaen. Fel yr adroddwyd yn gonfensiynol, mae stori'r Ynys fel cyrchfan i dwristiaid yn cychwyn yn yr 1890au pan gyrhaeddodd y rheilffordd i'r Barri.

Mewn gwirionedd, roedd yn gweithredu fel man dyfrio erbyn y 1790au. Eto i gyd ni chynhyrchodd degawdau o dwristiaeth unrhyw newidiadau ysgubol. Arhosodd Y Barry yn ardal o ‘bentrefi ymdrochi’ a phentrefannau, nid yn gyrchfan drefol ddatblygedig.

Yn hynny o beth mae ei hanes yn ein herio i ailfeddwl y categori ‘cyrchfan glan môr’ ac yn ein gorfodi i ail-werthuso cyfraniad Cymru i dwristiaeth arfordirol Prydain yn y ‘bedwaredd ganrif ar bymtheg hir’. Mae hefyd yn tanlinellu pwysigrwydd galluedd ymwelwyr. Lluniodd tirfeddianwyr pwerus lawer o ddatblygiad yr Ynys, ond, yn y pen draw, yr ymwelwyr dosbarth gweithiol a'i trodd yn gyrchfan undydd mwyaf poblogaidd de Cymru.

Wrth ymateb yn 1960 i’r syniad o brofion niwclear Ffrainc yn y Sahara Algeriaidd, bu'r arweinydd Ghana ôl-drefedigaethol, Kwame Nkrumah, rybuddio am “imperialaeth niwclear newydd”. Mae ecsbloetio tiroedd tramor ar gyfer mwyngloddio wraniwm a chymynroddion profion niwclear wedi sicrhau perthnasedd parhaus geiriau Nkrumah. Dyma yw testun gwaith hanesydd PDC, Chris Hill.

Mae ei ymchwil yn archwilio sut y bu Prydain sicrhau pŵer niwclear mewn ymerodraeth. Mae'n ymwneud nid yn unig â'r cysylltiad strwythurol rhwng ymerodraeth ac ynni niwclear - yr adnoddau a'r safleoedd yr oedd y Prydeinwyr yn eu defnyddio i gaffael wraniwm neu brofi arfau - ond ag imperialaeth fel system wybodaeth y gweithredwyd rhaglen niwclear Prydain drwyddi.

Felly mae uchelgais niwclear Prydain yn rhoi ffenestr i feddwl ymerodrol am ddiplomyddiaeth, ecoleg a hil ar ddiwedd yr ymerodraeth.

Mae ymchwil ar hanes ac anthropoleg gymdeithasol pererindod gan Athro PDC Emerita Maddy Grey wedi arwain at ddatblygiad y Ffordd Sistersaidd, llwybr treftadaeth rownd Cymru sy'n cysylltu abatai Sistersaidd a safleoedd hanesyddol eraill.

Bellach mae'r Ffordd Sistersaidd yn cael ei chydnabod gan Lywodraeth Cymru, grwpiau cerdded fel y Cerddwyr, a darparwyr twristiaeth cerdded, ar ôl derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i farcio ffyrdd a chreu gwefan.

Mae gwaith pellach yn digwydd i ddatblygu ‘Camino Cymreig’ sy’n cynnwys rhannau o’r Ffordd Sistersaidd, mewn cydweithrediad ag Ailddarganfod Cysylltiadau Hynafol - Y Seintiau, a Celtic Routes.

Mae'r ddau yn brosiectau rhaglen Cydweithrediad Tiriogaethol Ewropeaidd (ETC) Iwerddon Cymru 2014-2020.

Enillodd hanesydd PDC, Chris Evans, a Göran Rydén o Brifysgol Uppsala Wobr Erthygl Orau 2019 y Fforwm ar Ehangu Ewropeaidd a Rhyngweithio Byd-eang am eu herthygl "Voyage iron”: an Atlantic slave trade currency, its European origin', a ymddangosodd yn Past & Present yn 2018.

Yn y darn blog hwn maen nhw'n egluro sut aethon nhw ati i gwblhau eu hymchwil: ‘Voyage Iron: An Archive Odyssey Twenty Years in the Making’.

Mae hanesydd PDC, Chris Evans, yn gweithio ar y berthynas rhwng caethwasiaeth yr Iwerydd a datblygiad diwydiannol yn Ewrop. Un o'i ganfyddiadau, yr adroddwyd arno gyntaf yn Slave Wales: The Welsh and Atlantic Slavery, 1660-1850 (2010), oedd bod gwlân Cymru yn chwarae rhan fawr yn yr Iwerydd caethweision.

Defnyddiwyd y ffabrigau hyn, a elwir yn 'Welsh Plains', wrth gaffael a chynnal gweithwyr a oedd wedi'u caethiwo. Gan ddefnyddio deunydd yn archifau Prydain a'r UD, roedd Evans yn gallu dangos sut roedd y 'Welsh Plains Cymru' (i) yn cael eu masnachu ar gyfer caethion ar arfordir Guinea, ac (ii), yn bwysicach fyth, yn cael eu gwerthu mewn cyfeintiau mawr i blanwyr yn y Caribî a Gogledd America i'w defnyddio ar gyfer dillad caethweision.

Mae Chris Evans yn gweithio gyda phrosiect ymchwil cymunedol, From Sheep to Sugar: Welsh Wool and Slavery, a gefnogir gan Gronfa Dreftadaeth Genedlaethol y Loteri, i ddeall sut daeth nyddwyr a gwehyddion gwledig yng nghanolbarth Cymru i fod wedi'u maglu mewn caethwasiaeth yr Iwerydd.