History Banner new GettyImages-938178018.jpg

Ymchwil Gyfredol

Dr Rachel Lock Lewis


Wedi'i dan-ymchwilio, yn aml yn cael ei gamddeall ac weithiau hyd yn oed wedi'i ddifrïo, newidiodd y Mudiad Rhyddhad Merched, a ddaeth yn fyw yn ne Cymru ar ddechrau'r 1970au, fywydau unigolion, newid agweddau'r cyhoedd, ail-lunio blaenoriaethau a pholisïau awdurdodau lleol a'r llywodraeth, a lansio cenhedlaeth o ferched i fywyd cyhoeddus.  


Aeth grwpiau fel Grŵp Gweithredu Menywod Caerdydd, Pwyllgor Hawliau Menywod Cymru a Grŵp Rhyddfrydwyr Menywod Abertawe i'r afael â'r llu o faterion sy'n wynebu menywod, ac mae canlyniadau eu hymdrechion i'w gweld yn fawr heddiw.      

Mewn sawl ffordd, roedd goruchafiaeth a blaenoriaethau'r grwpiau yn ne Cymru yn adlewyrchu blaenoriaethau'r Mudiad Rhyddhad Merched ehangach ym Mhrydain drwy'r cyd-destun Cymreig amlwg yr oeddent yn gweithredu ynddo yn eu gosod ar gwrs unigryw.  Yn ogystal ag ymgyrchoedd 'ffeministaidd' mwy amlwg, cymerasant gamau dros faterion yr oeddent yn eu hystyried yn fygythiadau i hanfod Cymru, boed hynny o arfau niwclear a gwastraff, bygythiadau i'r Iaith Gymraeg, neu gau pyllau glo.  Yn 1999 sefydlwyd y mudiad yn llawn gyda chreu Cynulliad Cenedlaethol Cymru sydd wedi cynnal yn arbennig o uchel AC a gweinidogion cabinet benywaidd yn gyson, yn enwedig o'u cymharu â llywodraeth San Steffan.  Mae'r ymchwil hwn, a gynhaliwyd gan yr hanesydd o PDC, Rachel Lock Lewis, yn datgelu hanes ffeministiaeth yn ne Cymru yn y 1970au, yr 80au a'r 90au o'i ddechreuad amaturaidd diymhongar, tlawd i ddod yn rym sylweddol mewn bywyd cyhoeddus.   


Dr Jonathan Durrant

Yn y ddewiniaeth eiconograffeg sy'n dod i'r amlwg o ddechrau'r unfed ganrif ar bymtheg yn Ewrop, sefydlwyd picweirch yn gyflym fel arf crefftau'r gwrachod. Heb gyd-destun dehongli cyfoes addas, mae haneswyr wedi dadlau eu bod yn cynrychioli hud y tywydd neu ymosodiadau ar ffrwythlondeb yn ehangach.

Mae'r erthygl hon yn gosod y picweirch mewn cyd-destunau ehangach na dewiniaeth a demonoleg, gan gynnwys llafur amaethyddol menywod, eiconograffeg grefyddol a diwylliannol gwair (yn enwedig yn Hay-wain Bosch), diarhebion cyfoes, arferion crefyddol traddodiadol, a dehongliadau beiblaidd. Mae'n dadlau bod y rhai sy'n cael eu cynrychioli yn cael eu deall gan gyfoeswyr i nodi gwrachod fel ymgorfforiad o wagedd dynol, yr eneidiau gwywedig eithaf i gael eu bwrw, fel y dywedodd Crist yn Mathew 6, i'r ffwrn a threngi.Prin iawn yw'r hanesion cymharol o brofiadau o ddewiniaeth yn Ewrop fodern gynnar ac nid oes yr un ohonynt sy'n eu harchwilio yn y rhanbarthau sy'n ganolog i hanes dewiniaeth a hanesyddiaeth ddewiniaeth. Gan ddefnyddio fy ymchwil ar ddewiniaeth Almaeneg a Saesneg, rwyf wedi bod yn gweithio tuag at ysgrifennu hanes cymharol o brofiadau dewiniaeth yn y ddwy wlad hyn.

Yn ogystal â'm monograff ar Eichstätt, a gyhoeddwyd yn 2007, ac erthyglau  erledigaeth gwrachod yn St Osyth a'r picweirch mewn eiconograffeg gwrachod, rwyf wedi cyflwyno'r ddau bapur canlynol mewn cynadleddau: 'The Devil's Trill: Tartini and Paganini in a Disenchanted World' yn y gynhadledd 'Music, italianità and the nineteenth-century global imagination', 16-17 Medi 2016,  Prifysgol Caergrawnt; a 'Melancholy, Fear and Sadness: Meditating on Evil in the Sixteenth Century' yn y gynhadledd 'Fear and Loathing in the Earthly City - Negative Emotions in the Medieval and Early Modern Period, c.1100-1700', 1-2 Tachwedd 2018, Amgueddfa Genedlaethol, Copenhagen.


Mae ‘The Devil’s Trill’ yn edrych ar sut y cafodd cerddoriaeth Tartini a Paganini ei derbyn a’i dehongli mewn byd a ddisgrifiwyd gan Max Weber fel un ‘difreiniedig’. Mae’n dangos sut y dadleolodd ysgrifenwyr Almaeneg, Saesneg a Ffrainc eu hudoliaeth barhaus â’r byd ar ôl diwedd yr erledigaethau gwrach ar y penrhyn trwy eu cenhedlu o italianità. Roedd y cysyniad hwn yn cynnwys rhamanteiddio ffigurau fel Tartini a Paganini a lledaenu mythau am y dylanwadau diswyn arnynt. Rwyf wrthi’n adolygu’r papur hwn ac yn disgwyl ei gyflwyno i’w gyhoeddi yn 2021.


Ystyrir bod Prudd-der yn nodweddiadol o Ewrop fodern gynnar, yn enwedig ymhlith awduron Protestannaidd, i'r graddau bod ei hollbresenoldeb wedi'i disgrifio fel epidemig. Roedd Prudd-der yn sicr yn gysylltiedig â chyfoedion gydag ysgolheigion, talent artistig, anobaith crefyddol, meddiant demonig a gwendid menywod, ac mae wedi cael ei drafod yn helaeth ym mhob un o'r cyd-destunau hyn. Fodd bynnag, mae nifer y trafodaethau modern cynnar ar brudd-der yn awgrymu ei fod yn mynegi mwy na chwynion meddygol neu seicolegol neu effeithiau deallusol. Mae 'Melancholy, Sadness and Fear' yn dadlau, yn y cythrwfl o'r Diwygiad lle'r oedd consolau'r eglwys ganoloesol yn cael eu cwestiynu, eu diwygio neu eu gwrthod, bod prudd-der a'i emosiynau negyddol (ofn a thristwch) yn hwyluso myfyrdodau ar fodolaeth drwg mewn byd a grëwyd gan Dduw.


Heb gefnogaeth y sacrament o benyd a chymodi, gorfodwyd diwinyddion ac artistiaid fel Luther a Cranach i wynebu eiddilwch dynol yn wyneb temtasiwn drwy lens eu hofn a'u anobaith eu hunain. Yn ei dro, daeth prudd-der yn drosiad a oedd yn rhwymo drygioni i fframwaith ysbrydol diwygiedig, gan ddod o hyd i fynegiant, er enghraifft, memento mori, cytundebau meddygol a phaentiadau gwrachod a roddwyd mewn mannau lle na ddigwyddodd unrhyw dreialon gwrachod.

Mae Dr Durrant yn cyflwyno papur o'r enw 'The Eichstätt Witch Persecutions in Comparative Perspective' i'r gynhadledd 'Hexen im Heiligen Reich. Hexenverfolgungen in den Geistlichen Territorien' a drefnir gan yr Arbeitskreis interdisziplinäre Hexenforschung (Weingarten, 14-17 Medi 2022).Dr Andy Croll

I ba raddau yr oedd slymiau Fictoraidd yn gartref i grwpiau 'allanol'? Sut y dylai haneswyr wneud synnwyr o'r nythle enwog a'r 'uffern fach' a lewyrchodd yn y trefi a'r dinasoedd mawr? A oeddent mewn gwirionedd yn barthau 'dim mynd iddynt', mannau y tu hwnt i'r rhanbarthau? Neu a ddylem eu gweld hwy, a'u trigolion, fel rhai sy'n chwarae rhan fwy integredig ym mywydau cymdeithasol ac economaidd yr aneddiadau trefol a oedd yn eu cynhyrchu?

Dr Andy Croll

Pa mor llwyddiannus oedd y ‘Crusade against Out-Relief’? fel y'i gelwir. Pa rôl  chwaraeodd y tloty ym mywydau'r tlawd o ddiwedd oes Fictoria? Pa oleuni y mae ystadegau cyfraith y tlodion yn ei daflu ar natur y gwesteiwr tlawd? Pa asiantaeth oedd gan y tlodion? Pa mor ddefnyddiol yw hi i feddwl yn nhermau rhanbarthau lles ar ddiwedd y cyfnod Fictoraidd? Mae'r prosiect hwn yn ystyried y cwestiynau hyn a chwestiynau cysylltiedig


Dr Ruth Atherton

Mae'r erthygl hon yn deillio o weithdy a gynhaliwyd yn yr Institiwt d'histoire de la Réformation yng Ngenefa yn 2020. Roedd gan y gweithdy ddiddordeb mewn archwilio sut roedd y Diwygiad, yn enwedig y ffydd Calfinaidd, yn profi ac yn disgrifio eu cyrff a'u heneidiau. Holodd a oedd diwylliant  Diwygiad penodol o'r corff ac, os felly, sut yr oedd yn effeithio ar fywyd bob dydd. A oedd yn seiliedig ar ddaliadau diwinyddol penodol, ac a oedd yn cyflwyno dimensiwn dryslyd? Nod y gweithdy oedd ail-werthuso agweddau wedi'u diwygio at gorfforoldeb ac astudiaeth ei effeithiau "corfforol".

Gan ddefnyddio fy ngwaith blaenorol ar farwolaeth a marw, mae fy erthygl arfaethedig yn archwilio sut y ceisiodd clerigwyr Protestannaidd gysuro a chyfarwyddo'r byw ar sut i baratoi eu cyrff ar gyfer eu dyrchafiad ysbrydol gobeithiol i'r nefoedd ar ôl marwolaeth; mae'n ystyried perthynas y corff â'r enaid a'u priod gyflwr yn y cyfnod ar ôl marwolaeth ond cyn y Farn Olaf; ac mae'n archwilio'r hyn a ddysgodd diwygwyr am natur yr enaid ar ôl marwolaeth. Yn seiliedig ar ddadansoddiad o lenyddiaeth gysurol Protestannaidd o'r unfed ganrif ar bymtheg a'r ail ganrif ar bymtheg, mae'r erthygl hon yn defnyddio dull traws-gyffesol i ystyried sut y mae clerigwyr Protestannaidd yn cysuro ac yn cyfarwyddo'r byw drwy apêl wedi'i thargedu at yr emosiynau a rheswm


Mae Chris Evans yn cymryd rhan mewn astudiaeth o olau a newid diwydiannol ym Mhrydain yn y cyfnod 1650-1800. Ei fwriad yw symud sylw oddi wrth dechnolegau ôl-1800 fel nwy glo a thuag at olygfa fwy panoramig o olau mewn diwydiannu cynnar ym Mhrydain sy'n pwysleisio ymelwa ar fannau ffiniol, boed yn ddyfroedd yr Arctig ar gyfer olew morfilod neu'r paith Rwsiaidd ar gyfer gwêr. Mae’n awgrymu bod arloesi technolegol wedi’i or-bwysleisio yn hanes Chwyldro Diwydiannol Prydain. Mae gallu Prydeinwyr i gipio rheolaeth ar gronfeydd ynni pell yn haeddu mwy o sylw.

Roedd Ynys y Barri yn un o'r lleoedd hamdden mwyaf poblogaidd yn ne Cymru'r ugeinfed ganrif, maes chwarae cenedlaethau o deithwyr undydd y dosbarth gweithiol.

Mae llyfr Andy Croll Barry Island: The Making of a Seaside Playground yn ystyried ei gynnydd fel cyrchfan glan môr ac yn datgelu hanes sy'n llawer mwy cymhleth, hir a phwysig nag a gydnabuwyd o'r blaen. Fel yr adroddwyd yn gonfensiynol, mae stori'r Ynys fel cyrchfan i dwristiaid yn cychwyn yn yr 1890au pan gyrhaeddodd y rheilffordd i'r Barri.

Mewn gwirionedd, roedd yn gweithredu fel man dyfrio erbyn y 1790au. Eto i gyd ni chynhyrchodd degawdau o dwristiaeth unrhyw newidiadau ysgubol. Arhosodd Y Barry yn ardal o ‘bentrefi ymdrochi’ a phentrefannau, nid yn gyrchfan drefol ddatblygedig.

Yn hynny o beth mae ei hanes yn ein herio i ailfeddwl y categori ‘cyrchfan glan môr’ ac yn ein gorfodi i ail-werthuso cyfraniad Cymru i dwristiaeth arfordirol Prydain yn y ‘bedwaredd ganrif ar bymtheg hir’. Mae hefyd yn tanlinellu pwysigrwydd galluedd ymwelwyr. Lluniodd tirfeddianwyr pwerus lawer o ddatblygiad yr Ynys, ond, yn y pen draw, yr ymwelwyr dosbarth gweithiol a'i trodd yn gyrchfan undydd mwyaf poblogaidd de Cymru.

Wrth ymateb yn 1960 i’r syniad o brofion niwclear Ffrainc yn y Sahara Algeriaidd, bu'r arweinydd Ghana ôl-drefedigaethol, Kwame Nkrumah, rybuddio am “imperialaeth niwclear newydd”. Mae ecsbloetio tiroedd tramor ar gyfer mwyngloddio wraniwm a chymynroddion profion niwclear wedi sicrhau perthnasedd parhaus geiriau Nkrumah. Dyma yw testun gwaith hanesydd PDC, Dr Chris Hill.

Mae ei ymchwil yn archwilio sut y bu Prydain sicrhau pŵer niwclear mewn ymerodraeth. Mae'n ymwneud nid yn unig â'r cysylltiad strwythurol rhwng ymerodraeth ac ynni niwclear - yr adnoddau a'r safleoedd yr oedd y Prydeinwyr yn eu defnyddio i gaffael wraniwm neu brofi arfau - ond ag imperialaeth fel system wybodaeth y gweithredwyd rhaglen niwclear Prydain drwyddi.

Felly mae uchelgais niwclear Prydain yn rhoi ffenestr i feddwl ymerodrol am ddiplomyddiaeth, ecoleg a hil ar ddiwedd yr ymerodraeth.

Mae ymchwil ar hanes ac anthropoleg gymdeithasol pererindod gan Athro PDC Emerita Maddy Grey wedi arwain at ddatblygiad y Ffordd Sistersaidd, llwybr treftadaeth rownd Cymru sy'n cysylltu abatai Sistersaidd a safleoedd hanesyddol eraill.

Bellach mae'r Ffordd Sistersaidd yn cael ei chydnabod gan Lywodraeth Cymru, grwpiau cerdded fel y Cerddwyr, a darparwyr twristiaeth cerdded, ar ôl derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i farcio ffyrdd a chreu gwefan.

Mae gwaith pellach yn digwydd i ddatblygu ‘Camino Cymreig’ sy’n cynnwys rhannau o’r Ffordd Sistersaidd, mewn cydweithrediad ag Ailddarganfod Cysylltiadau Hynafol - Y Seintiau, a Celtic Routes.

Mae'r ddau yn brosiectau rhaglen Cydweithrediad Tiriogaethol Ewropeaidd (ETC) Iwerddon Cymru 2014-2020.

Enillodd hanesydd PDC, Chris Evans, a Göran Rydén o Brifysgol Uppsala Wobr Erthygl Orau 2019 y Fforwm ar Ehangu Ewropeaidd a Rhyngweithio Byd-eang am eu herthygl "Voyage iron”: an Atlantic slave trade currency, its European origin', a ymddangosodd yn Past & Present yn 2018.

Yn y darn blog hwn maen nhw'n egluro sut aethon nhw ati i gwblhau eu hymchwil: ‘Voyage Iron: An Archive Odyssey Twenty Years in the Making’.

Mae hanesydd PDC, Chris Evans, yn gweithio ar y berthynas rhwng caethwasiaeth yr Iwerydd a datblygiad diwydiannol yn Ewrop. Un o'i ganfyddiadau, yr adroddwyd arno gyntaf yn Slave Wales: The Welsh and Atlantic Slavery, 1660-1850 (2010), oedd bod gwlân Cymru yn chwarae rhan fawr yn yr Iwerydd caethweision.

Defnyddiwyd y ffabrigau hyn, a elwir yn 'Welsh Plains', wrth gaffael a chynnal gweithwyr a oedd wedi'u caethiwo. Gan ddefnyddio deunydd yn archifau Prydain a'r UD, roedd Evans yn gallu dangos sut roedd y 'Welsh Plains Cymru' (i) yn cael eu masnachu ar gyfer caethion ar arfordir Guinea, ac (ii), yn bwysicach fyth, yn cael eu gwerthu mewn cyfeintiau mawr i blanwyr yn y Caribî a Gogledd America i'w defnyddio ar gyfer dillad caethweision.

Mae Chris Evans yn gweithio gyda phrosiect ymchwil cymunedol, From Sheep to Sugar: Welsh Wool and Slavery, a gefnogir gan Gronfa Dreftadaeth Genedlaethol y Loteri, i ddeall sut daeth nyddwyr a gwehyddion gwledig yng nghanolbarth Cymru i fod wedi'u maglu mewn caethwasiaeth yr Iwerydd.