Teulu PDC | Dr Ruth Atherton

Dr Ruth Atherton, Historian at USW


Yr wythnos hon ar gyfer Teulu PDC, byddwn yn sgwrsio â Dr Ruth Atherton.


A allech chi ddweud wrthym am eich gyrfa hyd yn hyn?

Gorffennais fy PhD ym Mhrifysgol Birmingham yn 2018 lle roeddwn wedi bod yn gweithio fel Cymrawd Addysgu mewn Hanes Modern Cynnar ers 2015. Yna symudais i Brifysgol Swydd Gaerloyw lle bûm yn gweithio fel Swyddog Datblygu Academaidd yn y gwasanaethau proffesiynol, yn ogystal â Darlithydd mewn Hanes Modern Cynnar. Ar ôl cyfnodau o addysgu ym Mhrifysgolion Caerdydd a Bryste, bûm yn ddigon ffodus  gael swydd barhaol yn PDC ym mis Ionawr 2020.Beth mae eich rôl yn ei gynnwys?

Rwy'n addysgu myfyrwyr Hanes israddedig, yn ogystal â modiwl ar raglen gradd Sylfaen y Dyniaethau, ac rwy'n goruchwylio cwpl o fyfyrwyr ymchwil. Rwy’n dysgu modiwlau ar Hanes Modern Cynnar, gan ganolbwyntio ar yr 16eg a’r 17eg ganrif. Rwyf hefyd yn addysgu ar y modiwl Gallu Digidol ar y rhaglen Sylfaen, sy’n ymwneud â’r sgiliau sydd eu hangen arnom i fyw, dysgu a gweithio mewn cymdeithas ddigidol. Rwy’n eistedd ar sawl pwyllgor allanol, megis Society for Reformation Studies, European Reformation Group, a History UK felly yn aml mae cryn dipyn o waith gweinyddol i’w wneud ar gyfer y rolau hynny. Rwyf hefyd yn treulio amser ar fy ymchwil. Ar hyn o bryd rwy'n ysgrifennu monograff ar addysg sacramentaidd yn yr Almaen fodern gynnar yn ogystal ag erthyglau ar hunaniaeth gyffesol. Felly mae’n rôl amrywiol iawn, sy’n wych oherwydd dydw i ddim yn diflasu. Mae llawer i'w wneud!


A fydd pandemig COVID-19 yn gwneud ei ffordd i mewn i'r cwricwlwm Hanes?

Heb os nac oni bai! Mae rhan o fy nysgeidiaeth yn archwilio hanes meddygaeth, ac ychydig cyn y cyfnod clo cyntaf roeddem yn siarad mewn gwirionedd am fesurau cwarantîn, ynysu, cyfraddau marwolaeth ac yn y blaen mewn cyd-destun hanes modern cynnar, a ddaeth wedyn yn realiti ychydig wythnosau'n ddiweddarach. Roedd hyn yn arswydus, a dweud y lleiaf. Mae'r pandemig wedi gwneud y gorffennol hyd yn oed yn fwy perthnasol.


Ydych chi wedi bod â diddordeb mewn Hanes erioed?

Ydw.  Credaf i mi gael fy ngeni yn y ganrif anghywir os ydw i'n onest.  Dwi wir yn caru'r 16eg ganrif mewn gwirionedd. Roedd cymaint o bethau diddorol yn digwydd yn y ganrif honno – y Diwygiad Protestannaidd a hollti’r Eglwys Gristnogol, a’r cyfan a arweiniodd at hynny; roedd darganfyddiad y Byd Newydd, dyfeisio'r wasg argraffu yn y canol oesoedd hwyr yn ddatblygiad enfawr arall, ac ni fyddai cymdeithas fodern yn gweithredu fel y mae'n gwneud nawr, heb ddatblygiadau'r gorffennol.


Rwy'n canolbwyntio llawer ar hanes yr Almaen, ac mae fy ymchwil yn edrych ar destunau a phregethau addysg Almaeneg fodern cynnar, sy'n cyd-fynd â'r Diwygiad Protestannaidd. Rwy’n ei chael hi’n hynod ddiddorol olrhain y datblygiadau diwinyddol anferth hyn ac edrych ar sut y lledaenwyd syniadau beirniadol am iachawdwriaeth i’r llu, yn enwedig pan oedd cyfraddau llythrennedd mor isel.Sut olwg sydd ar ddiwrnod arferol i chi?

Dwi'n dueddol o godi'n weddol gynnar a mynd â'r ci am dro, yna mae'r plant yn mynd i'r clwb brecwast am 7.30am. Yna, os ydw i'n dysgu ar y campws, fe af yn syth ar y ffordd a chyrraedd y gwaith am tua 8.30am. Os ydw i’n gweithio o gartref byddaf yn dechrau paratoi ar gyfer darlithoedd – llungopïo, dod o hyd i adnoddau diddorol i’r myfyrwyr, datblygu PowerPoints, ateb e-byst a marcio.


Rwyf hefyd yn gwneud llawer o waith ymchwil, ac yn cyflwyno papurau’n rheolaidd i gyfnodolion academaidd, yn ogystal â gwneud adolygiadau o lyfrau hanes newydd sy’n dod allan. Rwy'n eistedd ar sawl pwyllgor allanol ac yn eistedd ar y panel beirniadu ar gyfer ysgoloriaethau doethurol IHR. Darllenais drwy draethodau estynedig ac aseiniadau eraill y mae myfyrwyr yn eu cyflwyno, felly rwy'n treulio llawer o amser yn marcio olrhain newidiadau!

Dod i'r campws i ddysgu yw uchafbwynt fy wythnos. Mae gweld myfyrwyr wyneb yn wyneb wedi bod yn wych, oherwydd pan oedden ni’n addysgu ar-lein, roedd llawer ohonyn nhw’n methu, neu ddim – am wahanol resymau – yn troi eu camerâu ymlaen neu’n siarad yn ystod darlithoedd, felly roeddwn i’n teimlo ychydig fel cyflwynydd radio, yn siarad i’r hyn a oedd yn dawelwch llwyr. Mae gallu rhyngweithio â nhw eto yn wych gan fod ganddyn nhw safbwyntiau mor wych.


Beth ydych chi'n mwynhau ei wneud y tu allan i'r gwaith?

Rwy'n chwarae pêl-rwyd ac mae fy nhîm yn rhan o gynghrair Swydd Gaerloyw. Mae’n ffordd mor dda o gael gwared ar rywfaint o’r straen a gewch o fywyd bob dydd. Mae hefyd yn gymdeithasol iawn sy'n wych. Rwy'n gwneud Body Combat hefyd sy'n llawer o hwyl, er yn flinedig!


Unrhyw obeithion/cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn PDC?

Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ddatblygu mwy a mwy o’m deunyddiau addysgu fy hun, ac yn ddiweddar rwyf wedi derbyn dau fyfyriwr PhD newydd gyda fy nghydweithiwr, Jonathan Durrant, felly mae hynny’n gyffrous iawn.

Mae PDC wir yn dechrau teimlo fel fy nghartref academaidd, ac rwy’n edrych ymlaen at wneud fy marc yma. Mae gen i dîm mor dda o’m cwmpas ac mae fy nghydweithwyr yn yr adran Hanes mor gefnogol, ac mae llawer y gallwn ei gynnig i’n myfyrwyr, felly mae gallu parhau i ddatblygu’r rhaglen Hanes yn rhywbeth rwy’n edrych ymlaen yn fawr ato.